only Age of Empires fans will get this

22 positifs / 0 négatif
CunilapsuceNico13300RorzoobBlackbonceFallalisTontonEdLorenzoLamaPtilaitwoodywoodCatcheteCalvinHarrisLeTeniaPedoMonkeyAmokHassanCehefutopia
Poster un commentaire
Sparthenos
Sparthenos
11 mois

Wololoooo !

GIF
GIF
HKarotte
HKarotte
11 mois

@Sparthenos: C'est la conversion dans AoE4 ?

Sparthenos
Sparthenos
11 mois

@HKarotte: Yes